Per treballar per la regeneració democràtica de la política catalana no cal ser independentista, però Catalunya només aconseguirà l’Estat propi si la societat catalana recupera el grau d’exigència democràtica que tenen la majoria de societats europees. Si la política catalana segueix empantanada en l’actual atmosfera política marcada per la corrupció, serà impossible arribar a la majoria social per la independència.

Cal restablir i posar de manifest l’abisme moral entre els polítics que lluiten per un Estat propi i els que sostenen el règim espanyol.

Perquè l’aire net renovi la viciada atmosfera del nostre país cal treballar en totes direccions:

I. Elevar el nivell cívic de la ciutadania de Catalunya.

II. Practicar la democràcia dins cada organització política i escollir dirigents exemplars.

III. Portar a terme canvis en la legislació electoral, institucional i de l’administració pública.

Cal tornar als orígens del catalanisme polític que va aixecar el nivell cívic del país contra la corrupció dels partits dinàstics, trencant el cercle viciós de la corrupció i la picaresca. Per renovar l’atmosfera tòxica de la política catalana, la nova Solidaritat Catalana proposarà el “Compromís per la Regeneració Democràtica” a la Cambra catalana. Aquest compromís consistirà en un seguit de lleis que han d’eliminar les causes de la degradació de la vida política catalana.

No obstant això, en la mesura que per aprovar (l’encara inexistent) llei electoral catalana cal una majoria superior (2/3 parts del Parlament de Catalunya) de la que cal fins i tot per declarar la independència, Solidaritat Catalana posarà de manifest que la incapacitat de reforma del sistema institucional també es troba vinculada a la dependència política i que cal trencar amb el model constitucional espanyol per engegar una reforma a fons de la vida institucional catalana que promogui la virtut.

El “Compromís per la Regeneració Democràtica”, tenint en compte el que s’ha afirmat, ha d’afrontar els següents punts:

I. Una llei electoral catalana que creï un sistema mixt amb districtes electorals reduïts que permeti els electors votar persones i, alhora, que garanteixi la representació que pertoca a les diferents opcions polítiques pels vots obtinguts. La relació personal entre electorat i representant és fonamental per a la qualitat democràtica.
II. Limitar l’acumulació de càrrecs, les compatibilitats, les dietes, els encàrrecs a dit, i prohibir el nepotisme, per evitar la conversió dels representants democràtics en una casta. Controlar i reduir dràsticament la despesa pública en informes, dietes i despeses personals dels polítics.
III. Simplificació dels nivells de les administracions públiques, eliminant duplicitats segons el principi de subsidiarietat.
IV. Eliminar l’elecció indirecta dels òrgans directius de Districtes, Consells Comarcals i Diputacions, que deixa sense control democràtic aquestes institucions.

V. Una profunda renovació de la funció pública que assumeixi la funció de servei públic i abandoni la noció d’autoritat per sobre de la ciutadania. Proposem una funció pública que descentralitzi al màxim la gestió, canviï el sistema de selecció del personal, permeti l’avaluació dels resultats de cada servidor públic i de cada unitat administrativa i l’adopció de mesures de reforma, promoció i correcció.

VI. Una llei de la transparència informativa ha de permetre que qualsevol ciutadà pugui accedir a totes les despeses i tots els expedients de totes les administracions, excepte els que afectin la seguretat del país o la privacitat de les persones.

VII. Canviar l’actual sistema de subvencions i subscripcions als mitjans de comunicació públics i privats que es caracteritza per la seva opacitat i impedeix que exerceixin el paper de fiscalitzador del poder que han de tenir a les democràcies de qualitat, per un nou sistema amb uns criteris clars i iguals per a tothom, fent públic fins l’últim cèntim gastat i el criteri per gastar-lo.

VIII. Eliminar la discrecionalitat política en l’admissió a tràmit de les iniciatives populars, tant legislatives com referendàries.
Finalment, Solidaritat Catalana per la Independència es compromet a:

a) assignar territorialment a cadascun dels diputats i diputades obtinguts en les eleccions al Parlament de Catalunya, de manera que a cada comarca li correspongui un diputat, el qual tindrà una oficina comarcal oberta al públic per rebre les peticions dels ciutadans i entitats, i traslladar al Parlament les seves demandes.

b) Implementar un sistema de votació electrònica que permeti la participació activa dels adherits en la presa de decisions del nostre grup parlamentari. D’aquesta manera, els adherits, mitjançant sistemes d’autenticació electrònica, podrien votar quin hauria de ser el sentit del vot dels nostres diputats en les votacions al Parlament de Catalunya sobre les qüestions d’especial transcendència que no figuren al Manifest Electoral.